kmins.eu
Допънително Пенсионно Осигуряване

Допълнителното пенсионно осигуряване изпълнява изключително важна социална функция – осигуряването на допълнителен доход на старини на осигурените лица, поради което законодателството предвижда преференциално данъчно третиране на този вид дейност. Основните принципи на пенсионната осигурителна система в България са уредени в Кодекса за социално осигуряване.

Свържете се с нас и ще получите по-подробна информация за условията за пенсионно осигуряване - доброволно, професионално или универсално!

Обща информация за Пенсионното осигуряване

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Системата на пенсионното осигуряване в България се основава на развитието на т.нар. три стълба:
- първи стълб - задължително държавно пенсионно осигуряване като елемент на Държавното обществено осигуряване;
- втори стълб - допълнително задължително пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
- трети стълб - допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Първият стълб - това е държавното обществено осигуряване (ДОО), което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За получаването на тази пенсия се правят задължителни осигурителни вноски в размер, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а пенсията се формира на базата на критерии, свързани с осигурителен доход, осигурителен стаж и други фактори.

Вторият стълб - това е допълнително задължително пенсионно осигуряване, което се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:
- професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд.Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО.
- универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигурителните вноски се правят всеки месец в размер, определен с Кодекса за социалното осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия.
Новият тристълбов модел комбинира два различни принципа - разходо-покривният  (при държавното обществено осигуряване) и капиталово-покривният /при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване/.
Надзорът върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор. Комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", упражняват надзорните си правомощия в съответствие с КСО и Закона за Комисията за финансов надзор.

Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
5% отсъпка
Представете този талон и вземете 5% отстъпка от цената на застрахователните продукти.
Изтегли и разпечатай талон за отстъпка.